เกี่ยวกับเรา

Best Enterprises Group ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณธนสาร วาสันธิ์  เป็นผู้ให้บริการในวิชาชีพด้านต่างๆ ในยุคดิจิทัลหรือที่เรียกว่า ‘ธุรกิจในยุคดิจิทัล’ จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็น Smarts Enterprises ดังนั้น การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับกิจการ รวมถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนเอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ทำให้บทบาทของผู้ประกอบการเปลี่ยนไป ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้การบริหารธุรกิจไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้องค์กรมากขึ้นรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นธุรกิจยุคดิจิทัล  ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการทำบัญชีแก่ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ จึงทำให้ธุรกิจยุคใหม่มีบทบาทเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ และ Business Model ขององค์กร

Some Reason to Choose Us

Consectetur proident primis irure, semper senectus minus potenti voluptatum placerat? Lorem cursus praesentium facilisi eveniet.

ทุกเรื่องของบัญชี ติดต่อเรา