บริการวางระบบโปรแกรม ERP

  • รับวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
  • เราให้บริการด้านการจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ สรุปรายงานเป็นคู่มือการทำงานที่สามารถใช้ได้จริง และติดตามผลหลังการทำงานเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมทุกเดือน
  • รับวางระบบโปรแกรม ERP

เราให้บริการด้านการเชื่อมโยงระบบงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ฝ่ายวางแผน (Planning) ฝ่ายผลิต (Production) ฝ่ายขาย (Sales and marketing) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human resource and payroll) และฝ่ายบัญชีการเงิน (Accounting / Finance) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สามารถ Integrate core business process ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time ช่วยให้ทำการปิดบัญชี คำนวณ ต้นทุนและกำไรขาดทุนของบริษัทเป็นรายวัน