บริการวางระบบการควบคุมภายใน

  • รับวางระบบการควบคุมภายในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • เรามีบริการให้คำปรึกษา และควบคุมภายในมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด มีการดำเนินงานที่ดี มีความคล่องตัว มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้ ทำให้การทำงานของกิจการเป็นไปอย่างมีระบบ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
  • รับวางระบบการควบคุมภายในบริษัทเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)
  • เรามีบริการให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้าที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างการทำงานมีความเหมาะสมกับองค์กร และเป็นไปตามาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • รับวางระบบการควบคุมภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

เรามีบริการให้คำปรึกษา และวางระบบการควบคุมภายในจะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นในการดำเนินงานขององค์กร