บริการตรวจสอบภายใน

  • รับตรวจสอบภายในบริษัทเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)
  • เรามีทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าองค์กรมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ที่จะช่วยให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รับตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
  • เรามีทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการให้ความเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
  • รับตรวจสอบภายในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • เรามีทีมงานมืออาชีพให้บริการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ ติดตามดูแลการควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ
  • รับตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
  • เรามีทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยทางเรามีขั้นตอนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
  1. กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. พิจารณาโครงการและงบประมาณ IT

ติดตามผลการดำเนินการด้านสารสนเทศขององค์กร