บริการวิชาชีพบัญชีและภาษี

 • รับจดทะเบียนบริษัท
 • เรามีทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษาในด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรามีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทำให้คุณประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินการเรื่องต่างๆด้วยตนเอง เพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว บริการที่คุณลูกค้าจะได้จากเรา คือ
 1. ดำเนินการให้ตั้งแต่จองชื่อในระบบกรมพัฒฯ จนถึงขั้นตอนจดทะเบียน
 2. ตราประทับแบบธรรมดา 1 อัน
 3. สำเนาเอกสารฉบับจดตั้ง กรมพัฒฯ
 4. เลขผู้ใช้ E-filling ทั้งกรมพัฒฯ และกรมสรรพากร
 • รับทำภาษีและภาษี (Outsource)
 • เรายินดีให้บริการช่วยลดภาระงานเอกสารธุรการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เกี่ยวกับเรื่องภาษีเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต และดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างราบรื่นที่สุด
 • รับทำบัญชีและภาษี (ประจำเดือน)
 • เราให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร งานด้านระบบบัญชีของกิจการและให้คำปรึกษาภาษี ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • รับวางแผนภาษี (Taxplaning)
 • เราให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านภาษีอากร การยื่นภาษีต่างๆ เพื่อให้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีหรือปลายปี
 • รับปิดงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน
 • ให้บริการด้านการปิดงบการเงินเพียงคุณลูกค้าเตรียมเอกสารทางบัญชีและเอกสารทางการเงินทั้งหมดของบริษัท รายการซื้อและขายสินค้า รายรับและรายจ่าย รายงานการเดินบัญชี (Statemente) ปิดงบปัจจุบัน แบบยื่นภาษีและแบบยื่นประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับเงินทุกเดือน หนังสือรับรองเต็มชุด งบการเงินปีก่อนหน้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทางเราจัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนำยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามกำหนดระยะเวลาพร้อมยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
 • รับวางระบบบัญชีและภาษี
 • เรามีทีมงาน ให้บริการ แนะนำข้อมูล ความสำคัญ ของการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร เราขอเสนอบริการรับทำบัญชี ครบวงจร ดังนี้
 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯตามที่กฎหมายกำหนด
 2. วางระบบบัญชี Tax & Accounting System Service
 3. จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 4. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท และ รายงานทางบัญชีต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติม