ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบัญชีทุกรูปแบบ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ดูแลด้านงานบัญชี

บริการจดทะเบียนบริษัท
เรามีบริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนการค้า สำนักงานบัญชี ทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสาร และจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่น
บริการวิชาชีพบัญชีและภาษี
บริการวางระบบบัญชี
บริการสอบบัญชี
เราให้บริการรับตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตรวจสอบการทุจริต ตรวจข้อผิดพลาด ตรวจเช็คเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่
บริการตรวจสอบภายใน
เรามีทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าองค์กรมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ที่จะช่วยให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการวางระบบการควบคุมภายใน
เรามีบริการให้คำปรึกษา และควบคุมภายในมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด มีการดำเนินงานที่ดี มีความคล่องตัว มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้
บริการวางระบบโปรแกรม ERP
เราให้บริการด้านการเชื่อมโยงระบบงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ฝ่ายวางแผน (Planning) ฝ่ายผลิต (Production) ฝ่ายขาย (Sales and marketing) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human resource and payroll) และฝ่ายบัญชีการเงิน (Accounting / Finance) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
บริการพัฒนาและฝึกอบรม
จัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก
บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ให้คำปรึกษาทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการภาษีอย่างถูกกฎหมาย จัดทำเอกสารทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่เป็นรายเดือนและรายปี จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี ติดต่อกับกรมสรรพากร