บริการสอบบัญชี

  • รับตรวจสอบบัญชีประจำไตรมาส
  • ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยตรวจสอบบัญชีทุก 3เดือน
  • รับตรวจสอบบัญชีประจำปี
  • ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
  • รับตรวจสอบบัญชีพิเศษ

เราให้บริการรับตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตรวจสอบการทุจริต ตรวจข้อผิดพลาด ตรวจเช็คเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่