บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  • รับที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการภาษีอย่างถูกกฎหมาย จัดทำเอกสารทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่เป็นรายเดือนและรายปี จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี ติดต่อกับกรมสรรพากร และเตรียมพร้อมในเรื่องของการขอคืนภาษีรายได้ ให้กับบริษัทตามระเบียนกรมสรรพากรประจำปี
  • รับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท
  • รับที่ปรึกษาด้านการตลาด
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต การขายและการให้บริการหลังการขาย ครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง
  • รับที่ปรึกษาด้านกลยุทธ
  • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจประเภทต่างๆ และยังสามารถช่วยขยายตลาดสินค้าหรือบริการได้ ช่วยปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  • รับที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคลและเงินเดือน

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานและองค์กร โดยให้บริการครอบคลุมในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้างฐานเงินเดือน การสร้างค่านิยมในองค์กร เป็นต้น