บริการพัฒนาและฝึกอบรม

  • จัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก
  • เปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล
  • การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานบัญชี,การตรวจสอบภายใน,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

ชุดแพ็คเกจหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นกลุ่ม/ทีม