คุณรังสรรค์ วิริยะวารี

ชื่อ-นามสกุล คุณรังสรรค์ วิริยะวารี
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบทุจริต (Fraud) และการวางระบบการควบคุมภายใน
การศึกษา Ø ระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ 1. ประธานสายงานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลด้าน IT Solution

2. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

3. ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการควบคุมภายใน