คุณลภัสรดา รังสิพราหมณ์กุล (TA)

ชื่อ-นามสกุล คุณลภัสรดา รังสิพราหมณ์กุล
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
Certificate Tax Auditor (TA)
การศึกษา Ø ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการบัญชี

Ø ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษตรวจสอบภาษีกรมสรรพากรในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO)