คุณอานนท์ ชาวสามนาค (CPA)

ชื่อ-นามสกุล นาย อานนท์ ชาวสามนาค
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบงบการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
Certificate Certified Public Accountant (CPA)
การศึกษา Ø ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการบัญชี
ประสบการณ์ 1.       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.       ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ