คุณธนสาร วาสันธิ์

ชื่อ-นามสกุล คุณธนสาร วาสันธิ์
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุมภายใน บัญชี ภาษีและที่ปรึกษาบริษัทเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การศึกษา Ø ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) College of Innovative Business and Accountancy: DPU

Ø ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Ø MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

Ø Pre-CIA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ø Internal Auditing Certificate Program  (IACP) : สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ ผู้วางระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มามากกว่า 15 ปี รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาชีพบัญชีอีกด้วย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)  ,บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย ได้แก่บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) ,บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มธุรกิจซื้อเพื่อจำหน่าย ได้แก่ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นต้น