คุณวราฤทธิ์ แดงแสง (CIA, CISA, CAC)

ชื่อ-นามสกุล คุณวราฤทธิ์ แดงแสง
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
Certificate CIA, CISA, ISO27001 Lead Auditor, CAC SME Certification Auditor ,etc.
การศึกษา Ø ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

Ø ระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ 1. Internal Audit

2.  Information System Audit

3. ISO27001 Audit

4.  Information Technology Governance

5. Risk Management

6. Banking and Financial Product (Deposit/Loan System)

7. Internal Quality Assessment Review

8. Audit Committee Secretary