คุณเสาวลักษณ์ แก้วจันเพ็ง (CFO)

ชื่อ-นามสกุล คุณเสาวลักษณ์ แก้วจันเพ็ง
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านบัญชี
การศึกษา Ø ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Ø ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประสบการณ์ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

3. ผู้วางระบบการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายใน