คุณฐิตินันทา ศรีโกศล

ชื่อ-นามสกุล คุณฐิตินันทา  ศรีโกศล
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ด้านบัญชี ภาษี และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
การศึกษา Ø ปริญญาโท (กำลังศึกษา) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี

Ø ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาการบัญชี

ประสบการณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีเครือข่าย (สาขาอุบลราชธานี)

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ผู้วางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน